Pismo do Policji z żądaniem pilnej ochrony prawnej

W celu przyspieszenia kontaktu podajemy numer do osoby reprezentującej nasze stowarzyszenie – Wiesław Pedrycz tel. kom – ……………

 

Wniosek o interwencję w celu dopuszczenia do nieruchomości dotyczy terenu kortów i hal tenisowych w Sopocie (Hali Widowiskowej i Hali im. Korneluków).   

 

Z uwagi na charakter niniejszej sprawy, a także zaplanowany turniej tenisowy o randze międzynarodowej (rangi ATP) i obawę międzynarodowego skandalu oraz obniżenia autorytetu naszego kraju, proszę o bardzo pilne działanie. 

 

Sopot Tenis Klub jest dzierżawcą kortów i hal tenisowych w Sopocie na podstawie umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi zawartą z właścicielem nieruchomości – Gminą Miasta Sopotu.

 

Załącznik:

– umowa dzierżawy nieruchomości

– aktualny (dzisiejszy) odpis z księgi wieczystej z systemu sądowego

 

W godzinach nocnych 10 czerwca 2018 r. doszło do siłowego bezprawnego wtargnięcia i włamania na dzierżawiony przez nas teren gminny, w którym uczestniczyły nieznane nam osoby oraz osoby związane z Sopockim klubem tenisowym z siedzibą w Siedlcach w upadłości, w tym prawomocnie skazany za przywłaszczenie na szkodę klubu Waldemar Białaszczyk. Dokonali włamania, wyłamali drzwi do Domu Klubowego i bramę do Hali Tenisowej, założyli łańcuchy na wszystkie wejścia i bramy a terenu pilnują uzbrojeni mężczyźni.  Jesteśmy jedynym poza gminą uprawnionym podmiotem do korzystania z tej nieruchomości, a obecnie nie możemy korzystać w żaden sposób ani z terenu ani z ruchomości stanowiących naszą własność.

 

Sopocki Klub Tenisowy z siedzibą w Siedlcach jest toku w upadłości likwidacyjnej, klubem zarządza syndyk i on jedynie ma prawo do podejmowania działań, przy czym na wszystkie decyzje syndyka powinien wyrazić zgodę Sędzia Komisarz (sprawa toczy się pod sygnaturą VI GUp 100/16) Syndyk stara się obecnie o uzyskanie prawa do części jedynie terenu kortów i do Hali Widowiskowej, aby uzyskać takie prawo syndyk musi jednak wpłacić ponad 800.000 zł do Gminy, złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego,  uzyskać jeszcze zgodę sędziego komisarza i prawomocnie wpisać prawo do księgi wieczystej (tak art. 27 ustawy o gospodarce nieruchomościami) – dotąd brak tych wszystkich czynność, czego dowodem jest treść księgi wieczystej – przy czym nigdy ani Sopocki Klub Tenisowy ani jego syndyk nie rościli sobie praw do terenu Hali Korneluków i przyległego do niej terenu, nigdy żadne postępowanie ani orzeczenie nie dotyczyło tej części terenu! 

 

Zawiadomiliśmy o tym Policję, nasi przedstawiciele wczoraj składali zeznania (- akta sprawy SWD 4213/2018 KMP Sopot wraz ze zdjęciami i filmami z wtargnięcia, włamania i niszczenia mienia – proszę o ich analizę), ani my ani mieszkańcy miasta nie mogą korzystać nie tylko z terenu do którego (w przyszłości !) być może rościć będzie sobie prawa syndyk po wpisaniu do księgo wieczystej, ale nie jesteśmy wpuszczani do Hali im. Korneluków stanowiącej bezspornie własność Gminy i dzierżawioną przez nas i do której SKT w Siedlcach w upadłości nigdy nie zgłosił roszczeń. 

 

Załącznik:

-wydruk z KRS Sopockiego Klubu Tenisowego z siedzibą w Siedlcach w upadłości likwidacyjnej

– prawomocny wyrok skazujący Waldemara Białaszczyka

 

W pomieszczeniach klubu pozostały komputery Sopot Tenis Klub, dokumentacja finansowa i  pracownicza – bezprawnie przetrzymywane są nasze dokumenty i sprzęt – nasz klub nie może wypełnić zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego – nie może obliczyć i odprowadzić podatku, a do akt  i dokumentów mają bezprawny dostęp osoby okupujące pomieszczenia klubu (jak np. Waldemar Białaszczyk, Wojciech Falgowski, Bartłomiej Białaszczyk i szereg innych nieznanych nam osób). Policja dotąd nawet nie sprawdziła jakie osoby dostały się do klubu i tym samym kto ma dostęp do dokumentacji, programów, akt pracowniczych, czy danych osobowych, które mamy obowiązek chronić. Istnieje obawa ukrycia i zniszczenia naszych dokumentów i komputerów.

 

Waldemar Białaszczyk i osoby z nim związane ignorują prawo, ignorują wymiar sprawiedliwości, ignorują Policję – dokonali bezprawnego włamania na obcy teren, który okupują  i pilnują uzbrojeni ludzie.  Waldemar Białąszczyk został skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu – obecnie jest w okresie próby. 

 

W dniu wtargnięcia – w dniu 10 czerwca 2018 odbywał się turniej krajowy – Grand Prix, który został przerwany przez nocne włamanie Waldemara Białaszczyka wraz z osobami o wyglądzie osób pilnujących wejść do nocnych klubów.

Nie możemy szkolić sopockich zawodników ani dzieci, musieliśmy przerwać wszystkie treningi, a mieszkańcy Sopotu nie mogą  korzystać ze kortów tenisowych ani hal.

 

Zawodnicy, sędziowie i osoby zaangażowane w organizację turniejów – zarówno Grand Prix jak i bliskiego już turnieju ATP już teraz pytają nas jak to możliwe żeby w Rzeczpospolitej Polskiej dochodziło do takiego łamania prawa? Jak to możliwe aby ktoś bezprawnie w nocy włamał się do czyichś pomieszczeń i Policja nie podejmuje żadnych działań? 

 

Osoby które bezprawnie i siłą w nocy włamały się do pomieszczeń klubu, kortów i hal tenisowych dopuściły się szeregu przestępstw:

– kradzież z włamaniem – art. 279 k.k.

– uszkodzenie mienia – art. 288 k.k.

– naruszenie miru – art. 193 k.k

– bezprawne uzyskiwanie informacji i danych – art. 267 k.k.

– ukrywanie dokumentacji związanych z działalnością Sopot Tenis Klub – 303 par 1 k.k.

 

Podstawę prawną i nakaz interwencji Policji w tej sytuacji stanowi art. 1 ustawy ust. 2 ustawy o Policji, zgodnie z którym do podstawowych zadań Policji należą m.in.:

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

 

Wnioskuję zatem o wsparcie Policji jako straży prawa i porządku publicznego o pilną interwencję, brak wsparcia funkcjonariuszy doprowadzić może do zagrożenia porządku publicznego, a także wielomilionowych szkód i strat wizerunkowych naszego kraju na arenie międzynarodowej.

 

 

Z poważaniem

 

Wiesław Pedrycz 

 

 

W załączeniu:

– umowa dzierżawy nieruchomości

– aktualny (dzisiejszy) odpis z księgi wieczystej z systemu sądowego

-wydruk z KRS Sopockiego Klubu Tenisowego z siedzibą w Siedlcach w upadłości likwidacyjnej

– prawomocny wyrok skazujący Waldemara Białaszczyka