Rekomendacja PZT w czasie pandemii Covid-19

Procedury postępowania i zasady treningu, rekomendowane
przez Polski Związek Tenisowy dla klubów tenisowych w
czasie trwania pandemii Covid-19 – sezon halowy 2020/2021

Procedury ogólne dla klubów:
– Należy pamiętać o aktualnie obowiązujących w naszym Kraju procedurach
i zasadach bezpieczeństwa określających właściwe postępowanie podczas
trwania Pandemii COVID-19.
– Na stronie WWW Ministerstwa Sportu
(https://www.gov.pl/web/sport/nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-sporcie) są
dostępne aktualne zasady bezpieczeństwa w sporcie.
– Stosuj zasadę DDMA rekomendowaną przez Ministerstwo Sportu. D jak
dystans, D jak dezynfekcja, M jak maseczka, A jak aplikacja STOP COVID
– ProteGO Safe.
– Rekomendujemy rezerwację kortów online lub telefonicznie.
– Płatności za wynajem kortu powinny być dokonywane kartami
płatniczymi.
– Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.
– Przebywając na obiekcie sportowym należy pamiętać o obowiązku
zasłaniania twarzy (przebywając na korcie nie ma obowiązku zakrywania
twarzy).
– Należy pamiętać o konieczności zachowania dystansu społecznego (min.
1,5 m).
– Obowiązuje brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza
WC). Należy umieścić przy umywalkach instrukcje BHP mycia rąk.
– Należy pamiętać o systematycznym powtarzaniu procedur dezynfekcji w
toaletach a także dezynfekcja używanych urządzeń sportowych po każdym
użyciu i każdej grupie. Bardzo ważne jest systematyczne odkażanie
klamek drzwi i ławek znajdujących się na terenie obiektu.
– Zalecany jest 10-minutowy bufor czasowy między zakończeniem gry a
użyciem kortu przez kolejnych graczy, który powinien zostać wykorzystany
na dezynfekcję ławek i bezkontaktową wymianę graczy.
– Na każdym korcie powinny być udostępnione dozowniki do dezynfekcji rąk
(po obu stronach kortu).

– Korzystanie tylko i wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego, klub nie
może prowadzić wypożyczalni sprzętu treningowego.
– Na korcie należy zachować odległość pomiędzy ławkami min. 3 metry.
Jeżeli to możliwe (utrzymanie właściwej odległości miedzy ławkami z
sąsiadujących kortów) sugerujemy ustawienie ławek dla graczy po
przeciwnych stronach kortu.
– Na obiekcie, w widocznym miejscu, musi być tablica informacyjna, na
której obowiązkowo będą zamieszczone informacje o obowiązujących
procedurach.
Ponadto należy pamiętać:
– Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie obiektu osób z
cechami infekcji górnych dróg oddechowych. Opiekunowie grup są
zobowiązani do zgłaszania tego typu obserwacji i odpowiedniej reakcji.
– Każdego obowiązują podstawowe zasady higieny – dezynfekcja rąk,
wyrzucanie zużytych środków ochrony do oznaczonych pojemników,
niepozostawianie swojego sprzętu bez opieki (takie pozostawione rzeczy
powinny być wyrzucane przez obsługę obiektu).
– Każda osoba, która w ciągu 14 dni od daty przebywania na obiekcie, która
zauważyła u siebie oznaki infekcji górnych dróg oddechowych jest
zobowiązana do zgłoszenia tego faktu organizatorowi turnieju lub zarządcy
obiektu oraz stacji sanitarno-epidemiologicznej. Także organizator i
zarządca obiektu mają możliwość i obowiązek zgłosić taki fakt do stacji
sanitarno-epidemiologicznej.
– Zaleca się, aby osoby z grupy wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu
infekcji, (>60 r.ż., z chorobami współistniejącymi układu oddechowego,
krwionośnego, serca, a także cukrzyca i inne choroby przewlekłe)
zachowywały szczególne środki ostrożności i w miarę możliwości
ograniczały swoją obecność na obiekcie do minimum.
– Każda osoba przebywająca na obiekcie powinna się zapoznać z instrukcją
postępowania i ochrony przed zakażeniem (wymagany jest osobisty podpis
takiej instrukcji stwierdzający zaznajomienie się z nią).
Dla graczy:
– Rekomendowane jest przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym,
niekorzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte).
– Obowiązuje limit czterech osób na kort.

– Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk. Obowiązkowe przy
wejściu na obiekt i po zakończeniu gry.
– Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze.
Można ją zastąpić np. skinieniem głową po zakończeniu gry
rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie
się).
– Zbieranie piłek tylko przy pomocy tub lub przy użyciu rękawiczek
ochronnych (po jednej tubie dla każdej z osób, po grze dezynfekcja tub).
Zajęcia grupowe w klubie (grupy dziecięce):
– Zajęcia dla 4-6 osobowych grup dziecięcych, na korcie może brać udział w
treningu maksymalnie szóstka dzieci plus jeden trener (nie na połowie,
tylko na obu stronach kortu).
– Obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym,
niekorzystania z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
– Piłki zbiera tylko trener tubą z zachowaniem zasad używania tuby.
– Rekomendujemy ograniczenie możliwości przebywania na obiekcie
rodziców dzieci – ze względu na konieczność przestrzegania zasady
dystansu społecznego chyba, że na obiekcie jest możliwe przestrzeganie
aktualnie obowiązujących zasad określających zachowanie właściwej
odległości od siebie.
Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad postępowania, służących zachowaniu
bezpieczeństwa nas wszystkich w tym trudnym czasie trwania pandemii COVID-
19. Mamy nadzieję, że przestrzeganie właściwych zasad bezpieczeństwa,
umożliwi Państwu i nam wszystkim bezpieczne korzystanie z hal i kortów.
Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o jak najbardziej uważne zapoznanie się i
wdrożenie powyższych procedur na zarządzanych przez Państwa obiektach.
Warszawa, 19 października 2020 r.

Polski Związek Tenisowy

Dział Sportu PZT